Menő Apró Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a menoapro.hu weblapon (a továbbiakban: Weboldal) igénybe vehető szolgáltatások leírásait, típusait, valamint a Petrényi-Petrik József E.V. (3530 Miskolc, Király 12., cégjegyzékszám: 05 06 011040, a továbbiakban: Üzemeltető) és a Felhasználó közötti jogokat és kötelezettségeket, melyek a közöttük fennálló, a Felhasználó által is tudomásul vett szerződéses jogviszonyból fakadnak.

 1. Általános rendelkezések

Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó): személy, aki megtekinti a Weboldalt, illetve aki hirdetést rögzít a Weboldal rendszerében.

Szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás): Üzemeltető által a Weblapon lehetővé teszi a hirdetések rögzítését, a hirdetések – díjfizetés ellenében történő – nézettségének potenciális növekedését, valamint a hirdetések megtekintését, közöttük történő keresését.

A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF, továbbá az Üzemeltető Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó és az Üzemeltető között írásbeli szerződésnek nem minősülő magyar nyelvű online szerződés jön létre. Az online szerződést az Üzemeltető nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett, hirdetői, hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosítás tényéről a Weboldal Hírek rovatában tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is.

Az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetést a Felhasználó, vagy a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben az Üzemeltető törli, illetve amennyiben a Felhasználó felhasználói fiókja törlésre kerül. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén, valamint a Felhasználó hirdetése érvényességének lejárta után az Üzemeltető a Felhasználó hirdetéseit jogában áll törölni, azt tárolni nem köteles.

2. A Szolgáltatás igénybevétele

2.1. A Szolgáltatás elérhetősége

A Weblapon a Szolgáltatások felhasználói fiók létrehozásával, vagy anélkül érhetőek el.

A Felhasználó a hirdetés feladásához/feladásakor regisztrálja adatait a Weboldalon, ezzel létrehoz egy saját felhasználói fiókot. A fiók azonosítására a Felhasználó által megadott vagy a hirdetésfeladáskor az email címből képzett felhasználónév, szolgál. A felhasználói fiók elérhető a felhasználói fiókot azonosító felhasználónévvel és jelszó megadásával.

A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését a weboldal “Ügyfélszolgálat” menüjéből elérhető kapcsolati űrlap segítségével. A törlést az Üzemeltető 3 napon belül hajtja végre.

Az Üzemeltető jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Szolgáltatás használatából kizárni, adatait törölni, módosítani, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz, vagy a Felhasználói fiók adatmezőjének nem megfelelő adatot tartalmaz (pl.: név, becenév elérhetőségi adatokat, webcímet stb. tartalmaz).

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket az Üzemeltetőtől független körülmények okoznak, illetve a Felhasználó által Weboldalra elhelyezett hirdetések Üzemeltető általi törléséből erednek.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weblap tartalma az Üzemeltetőtől függetlenül is módosulhat.

2.2. Díjmentes és díjköteles Szolgáltatások

2.2.1. Díjmentes szolgáltatások

A Felhasználó korlátlan számú hirdetést adhat fel és szerkeszthet díjtalanul. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó által a hirdetést a hirdetés feladásakor meghatározott kategóriától eltérő kategóriába sorolja, illetve hogy eldöntse, hogy a hirdetés címe és leírása alapján a hirdetés egyéb paraméterei reálisan vonatkoznak-e a hirdetésre. Ha az Üzemeltető megítélése szerint a paraméterek nem reálisak, akkor jogosult módosítani a hirdetést a legjobb belátása szerint.

Az ingyenesen feltöltött hirdetéseket az Üzemeltetőhez érkezést követően, amennyiben az a jelen ÁSZF-be ütközés miatt nem kerül elutasításra, az Üzemeltető a lehető legrövidebb időn belül közzéteszi és díjmentes hirdetésfeladás esetén 90 nap időtartamig (érvényességi idő) elérhetővé teszi a Weboldalon. Az érvényességi idő elteltével az Üzemeltető a hirdetést automatikus inaktiválja, majd megújítás hiányában lejárattól számított 30. nap után törli a Weboldalról.

A hirdetésekre való jelentkezés az Üzemeltető által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül díjmentesen történik. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek a Weboldal felületén nem tekinthetők meg. Az üzenetek közvetlenül a Felhasználó regisztrációjakor megadott email címre érkezik.

2.2.2. Díjköteles szolgáltatások

2.2.2.1. Az Üzemeltető által nyújtott díjköteles szolgáltatások

A díjfizetés fejében biztosított szolgáltatások leírását, érvényességi idejét, valamint igénybevételükért fizetendő díjakat a Weboldal “Rendelés” oldala tartalmazza.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa az alkalmazott díjak mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett vásárlásokra.

2.2.2.2 A díjköteles szolgáltatások díjának kiegyenlítése, visszatérítésre vonatkozó szabályok

A díjakat a Felhasználó Banki átutalással, PayPallel vagy bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt az Üzemeltető a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg.

A vásárlás a Pénztár oldal “Megrendelés elküldése” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől. A Felhasználó a 45/2014 (II.26.) kormányrendelet 29.§ (1) a) pontja értelmében kijelenti, hogy kifejezett előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy az Üzemeltető a Szolgáltatás egészének nyújtását haladéktalanul megkezdje. A Felhasználó elismeri, hogy tudomással bír arról, hogy az Üzemeltető a szolgáltatás nyújtását a fizetést követően haladéktalanul, de legkésőbb a sikeres fizetés megerősítésének az Üzemeltetőhöz történő érkezését követően legfeljebb 24 órán belül teljesíti, amennyiben a feltöltött hirdetés megfelel a jelen ÁSZF-nek. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A megfizetett díjról az Üzemeltető a Felhasználók részére számlát állít ki, amelyet PDF formátumban a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A hatályos jogszabályok (lsd. lent) szerint a számla aláírás és pecsét nélkül is hiteles, továbbá nincs szükség a számla példányszámainak és eredetiségének megjelölésére. Számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számlának minősül, tehát nem elektronikus számla. Nyomtatás után számviteli bizonylatként a könyvelésben felhasználható. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla PDF formátumban való kiállításához.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

Az Üzemeltető kizárólag abban az esetben köteles a Felhasználó által megfizetett teljes díj visszatérítésére, amennyiben az ellenértékhez kötött Szolgáltatás nyújtása az Üzemeltetőnek felróható okból nem került megkezdésre. A szolgáltatás díjának részbeni visszatérítése a 2.2.2.3 pontban leírtak alapján lehetséges.

2.2.2.3 Elállási és felmondási jog

Általánosságban a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog illeti meg a fogyasztót internetes vásárlás esetén. Azonban mivel a weboldalon történő szolgáltatás megrendelésekor a fogyasztó (Felhasználó) az üzemeltetőt arra kéri, hogy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését az elállásra nyitva álló 14 napos határidő lejárta előtt kezdje meg, s ezen nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, ezért nem elállási jog, hanem felmondási jog illeti meg a rendelet 20. § (2) bekezdése szerint. A felmondást nem kell indokolni. A felmondás esetén nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szűnik meg a szerződés, így a szolgáltatás díjaként kifizetett összegnek csak arányos részét jogosult a Felhasználó visszakérni, attól függően, hogy mekkora részt teljesített már a szolgáltatásból az üzemeltető. Ebben az esetben a szolgáltatás díjának részbeni visszatérítése történik meg.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

3. Hirdetési feltételek

Az Üzemeltető a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és jogszerűségét.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel az Üzemeltető rendszerére.

3.1. A hirdetés tartalmára vonatkozó feltételek

 • Hirdetés kizárólag konkrét termék, munka vagy szolgáltatás bemutatására szolgálhat.
 • A reklám-marketing célú hirdetések elhelyezése tilos, különösképp a weboldalak reklámozása, linkek terjesztése, web-, linkkatalógusok promóciója. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy eldöntse, hogy egy hirdetés reklám-marketing célú-e. Az ilyen hirdetéseket előzetes jelzés nélkül törli.
 • A Weboldalon teljes-, részmunkaidős, bejelentett álláslehetőségeket, valamint otthonról végezhető munka és pénzkereseti lehetőségeket engedélyezett hirdetni.
 • Az egyértelműen szexuális vagy erotikus jellegű hirdetések elhelyezése a Weboldalon abban az esetben lehetséges, ha a hirdetés címe, leírása, csatolmányai nem tartalmaz közerkölcsöt sértő, kiskorúak nyugalmát megzavaró szavakat, kifejezéseket, képeket. A szexuális szolgáltatást kínáló, arra utaló, valamint szexpartnert kereső, erotikus munkalehetőséget kínáló hirdetések elhelyezése abban az esetben sem lehetséges, ha az ebben a pontban lévő egyéb kritériumoknak egyébként megfelel a hirdetés. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy eldöntse, hogy a hirdetés megfelel-e ezeknek a követelménynek. A nem megfelelő hirdetéseket előzetes jelzés nélkül törli.
 • A felkínált vagy keresett termék csak a hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba hozható termék lehet. Az Üzemeltető korlátozhatja vagy megtilthatja egyes termékek hirdetését. Amennyiben a hirdetés tárgyaként megjelölt termék vagy szolgáltatás a mindenkor hatályos jogszabályok szerint engedéllyel, bejelentéssel hirdethető vagy ruházható át, vagy annak hirdetését, forgalmazását jogszabály feltételhez köti, a Felhasználó a hirdetés feltöltésével kijelenti és szavatolja, hogy a jogszerű hirdetéshez és átruházáshoz vagy forgalmazásához szükséges jogi követelmények és feltételek fennállnak, a hirdetés közzététele és annak teljesítése jogszabályba nem ütközik, harmadik fél jogát nem sérti.
 • A hirdetés címének a termék, szolgáltatás vagy állás megnevezését vagy márkáját kell minimálisan tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. A hirdetés címe nem tartalmazhat elérhetőségi adatokat (telefonszám, emailcím, webcím, stb.) Több, azonos Felhasználó által meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet.
 • A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. A magyar nyelv helyesírási szabályainak túlnyomó részben nem megfelelő leírást tartalmazó hirdetések csak Menő hirdetésként adhatók fel. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó a Weboldalon feladott egyéb hirdetéseire is.
 • A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett konkrét termékre vagy konkrét szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos “töltsd fel magad a tartalmadat és megjelenik” típusú (olyan weboldal, ahol a látogatók a szolgáltató személyes közreműködése nélkül, maguk töltik fel a tartalmat az oldalra), különösképp aukciós vagy hirdetési oldalra, valamint erotikus tartalommal rendelkező, PTC, hirdetés nézegető pénzkereső weboldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben, még külön szolgáltatás rendelése esetén is. Ezen kívül az “Otthoni munka, -pénzkereset, -üzlet” kategóriába sorolható, webshopot (nem a konkrét termékre mutató linkkel), valamint egy konkrét termék online értékesítésére létrehozott oldalt népszerűsítő olyan hirdetések esetében, amelyekhez semmilyen külön szolgáltatást nem rendelt a felhasználó, szintén tilos linket elhelyezni. Üzemeltető jogosult a tiltott linkeket, valamint az azt tartalmazó hirdetéseket törölni.
 • A Weboldalon megjelenő hirdetések címsorában, valamint Leírás mezőjében engedélyezett a magyartól eltérő nyelv használata, de magyar nyelvű verziót is el kell helyezni.
 • A Weboldalon megjelenő hirdetések címsorában, valamint Leírás mezőjében nem engedélyezett a magyar nyelv szabályait figyelembe véve indokolatlanul NAGYBETŰVEL írt folyamatos szöveg.
 • A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott terméket vagy szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén az Üzemeltető jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.
 • A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott, az ÁSZF linkekre vonatkozó szabályinak nem megfelelő linket tartalmazó, valamint közerkölcsöt sértő, kiskorúak nyugalmát megzavaró képek nem csatolhatók a hirdetéshez.
 • Tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást több hirdetésben hirdetni, továbbá több hirdetésben ugyanazt a szöveget használni a Leírás mezőben. Értelemszerűen, tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást, valamint ugyanolyan Leírást tartalmazó hirdetést különböző kategóriákban vagy régiókban, illetve eltérő Felhasználónéven hirdetni.

4. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

Az Üzemeltető jogosult a Weblapra feltöltött hirdetés közzétételét megtagadni, a közzétett hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul eltávolítani, végső esetben a Felhasználó fiókját törölni (a továbbiakban együtt: a Szolgáltatás nyújtásának megtagadása) amennyiben Üzemeltető megítélése alapján a Weboldalra feltöltendő vagy feltöltött hirdetés tartalma vagy a hirdetés tárgya

 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
 • jó erkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
 • jogellenes vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok illetve egyéb szerzői és szomszédos jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
 • megtévesztő információt tartalmaz;
 • az Üzemeltető megítélése szerint tisztességtelen vagy az Üzemeltető azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
 • jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe ütközik;
 • vagy e fentiek gyanúja felmerülhet.

Az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására akkor is, a Felhasználó az Üzemeltető megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatást.

Az Üzemeltető a fentieken túlmenően akkor is jogosult külön értesítés nélkül a hirdetést a Weboldalról eltávolítani, ha a jelen ÁSZF-ben meghatározott érvényességi idő eltelt.

Az Üzemeltető haladéktalanul intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, mely jogellenes magatartással kapcsolatos vagy bárkinek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti (így különösen: védjegy, szerzői jog, szabadalom, személyiségi vagy kegyeleti joggal való megsértése). Az Üzemeltető e kötelezettségét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően is teljesíti. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikról az “Ügyfélszolgálat” menüpontban értesíthetik az Üzemeltetőt.

5. Felelősség

A Weblapra feltöltött hirdetések tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával használni.

A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. Amennyiben az Üzemeltető észleli, hogy bármely tartalom a jelen ÁSZF-be ütközhet, az Üzemeltető jogosult és köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt törölte a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további ÁSZF-be ütköző tevékenységét.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a Felhasználók által a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

Az Üzemeltető jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. Az Üzemeltető a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

A Felhasználó vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

6. Szerzői jogok

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon az Üzemeltető által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket is) szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok jogosultja az Üzemeltető. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – az Üzemeltető kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgyai nem használható fel és nem hasznosítható az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Felhasználó által a Weblapra feltöltött hirdetésekkel megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó felelős.

7. Egyéb rendelkezések

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a weboldal tartalmát, a szolgáltatásokat – beleértve a díjköteles szolgáltatásokat is – minden előzetes értesítés nélkül másik, a menoapro.hu domain névtől eltérő domain néven tegye elérhetővé, akár úgy, hogy megszünteti a menoapro.hu domainen a szolgáltatást ( domain nevet váltson ). Az új domain néven a menoapro.hu weboldalon megrendelt ingyenes és díjköteles szolgáltatások folytatólagosak, ami azt jelenti, hogy a felhasználók által a menoapro.hu oldalon korábban megrendelt szolgáltatások a váltás időpontjában aktuális állapottól indítva vehetők továbbra is igénybe az új domain név alatt.

8. Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat

Az Üzemeltető ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

A Felhasználó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Üzemeltetővel.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

– A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144;

– Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Tel.: +36-46-501-091, 501-090 
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/

– A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; 

A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók.

Érvényes: 2023.09.12-től